De Watertool: Selecteer de geschikte waterbehandeling

    
Selecteer 1 van bovenstaande onderdelen om de informatie op te vragen.

Parameters die door deze techniek kunnen behandeld worden
Indien u als leverancier wenst opgenomen te worden in de niet-limitatieve lijst van leveranciers op de WATERTOOL, gelieve dan contact op te nemen met info@watertool.be


disclaimer leveranciers

Principe van deze techniek

Een lavafilter

Verwijderen van ammonium (NH4+) en  nitriet (NO2-)

<v:imagedata o:title="_DSC0247" src="file:///C:\Users\CHRCA\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg" croptop="29339f" cropleft="7821f" cropbottom="9342f">lavafilter1.jpg

<v:imagedata o:title="_DSC0251" src="file:///C:\Users\CHRCA\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.jpg" croptop="16536f" cropleft="15390f" cropright="6116f" cropbottom="9934f">lavafilter2.jpg

 


 

Wat doet deze techniek?

De micro-organismen of nitrificerende bacteriën die zich bevinden in de poriën van de lavastenen zullen via het proces van nitrificatie ammonium en nitriet in het water omzetten naar nitraat en vervolgens zullen denitrificerende bacteriën het nitraat verder omzetten tot stikstofgas. Door dit gehele biologische proces worden ammonium en nitriet verwijderd uit het water. Vaak gebeurt de laatste omzettingsstap (de denitrificatie) maar beperkt, maar dit vormt bij drinkwatertoepassingen meestal geen knelpunt.
Hoe werkt deze techniek?
Een lavafilter is gevuld met lavastenen en wordt beplant met moerasplanten zoals bijvoorbeeld gele lis (Iris pseudacorus), kalmoes (Acorus calamus), watermunt (Mentha aquatica), zegge (Carex), … . Deze planten leven enerzijds organisch materiaal dat de micro-organismen gebruiken als voedingsbron en anderzijds voorzien de holle wortels van de planten de micro-organismen van de nodige zuurstof. Op die manier zetten de nitrificerende micro-organismen in de poriën van de lavastenen ammonium om in  nitraat. Nitraat wordt op zijn beurt deels opgenomen door de moerasplanten en een beperkt deel zal door denitrificerende bacteriën omgezet worden naar stikstofgas dat in de lucht verdwijnt.
Onderaan de lavafilter wordt het water via drainagebuizen afgevoerd naar een bufferbassin. De inhoud van dit waterbassin dekt best minimaal de weekbehoefte.  Het water wordt continu vanuit de buffer rondgepompt over de lavafilter. Ideaal passeert het water uit de buffer twee keer per dag over de lavafilter. Het water uit de basisvoorraad gaat eerst over de lavafilter alvorens het in het bufferbassin terecht komt. Door deze manier van werken wordt een stabiele waterkwaliteit in het bufferbassin bekomen. Vanuit de lavafilter of vanuit het bassin wordt het water richting de stal gestuurd.  
 

Hoe werkt deze techniek?

Een lavafilter is gevuld met lavastenen en wordt beplant met moerasplanten zoals bijvoorbeeld gele lis (Iris pseudacorus), kalmoes (Acorus calamus), watermunt (Mentha aquatica), zegge (Carex), … . Deze planten leven enerzijds organisch materiaal dat de micro-organismen gebruiken als voedingsbron en anderzijds voorzien de holle wortels van de planten de micro-organismen van de nodige zuurstof. Op die manier zetten de nitrificerende micro-organismen in de poriën van de lavastenen ammonium om in  nitraat. Nitraat wordt op zijn beurt deels opgenomen door de moerasplanten en een beperkt deel zal door denitrificerende bacteriën omgezet worden naar stikstofgas dat in de lucht verdwijnt.
Onderaan de lavafilter wordt het water via drainagebuizen afgevoerd naar een bufferbassin. De inhoud van dit waterbassin dekt best minimaal de weekbehoefte.  Het water wordt continu vanuit de buffer rondgepompt over de lavafilter. Ideaal passeert het water uit de buffer twee keer per dag over de lavafilter. Het water uit de basisvoorraad gaat eerst over de lavafilter alvorens het in het bufferbassin terecht komt. Door deze manier van werken wordt een stabiele waterkwaliteit in het bufferbassin bekomen. Vanuit de lavafilter of vanuit het bassin wordt het water richting de stal gestuurd. Hoe deze techniek onderhouden?

Aangezien deze techniek gebruik maakt van een biologisch systeem is het belangrijk dat dit systeem in evenwicht blijft. Het is belangrijk dat er voldoende water aangevoerd wordt zodat het waterniveau in het systeem relatief constant blijft. Via een vlottersysteem wordt het waterniveau in de lavafilter op peil gehouden.

Waar op letten bij toepassen van deze techniek?

Wanneer het te behandelen water veel zwevende deeltjes bevat is het raadzaam dat voor de lavafilter een filter (bv. snelle zandfilter) te plaatsen om de zwevende deeltjes te verwijderen uit het water dat op bij komt in het systeem (‘water in’ op de tekening). Dit voorkomt dat te veel materiaal ophoopt in de lavafilter en het systeem minder efficiënt zal werken.
Door de grote porositeit van een lavafilter heeft dit systeem een relatief grote doorloopsnelheid. Daarom is het belangrijk dat er door middel van een vlottersysteem constant water wordt bijgepompt om ervoor te zorgen dat de lavafilter steeds gevuld blijft met water. De lavafilter kan aangevuld worden met te behandelen water, maar ook het water uit het bufferbassin kan terug over de lavafilter gepompt worden. Ideaal wordt dagelijks het water uit het bufferbassin tweemaal over de lavafilter gepompt. Dit maakt dat het energieverbruik van een lavafilter relatief hoog ligt door het verbruik van de pomp.
Wanneer zeer veel nitrificatie (omzetting van ammonium en nitriet naar nitraat) plaats vindt, kan de pH van het water sterk dalen waardoor het biologische systeem zal afremmen en zelfs stilvallen als gevolg van een te lage pH. 

 

 


 


Richtprijs: 0,31 €/m³

Richtprijs lavafilter

Verwijderen van ammonium (NH4+) en  nitriet (NO2-)

Voor het bepalen van de richtkostprijs werd navraag gedaan bij verschillende leveranciers. De basisgegevens waarop deze richtprijs gebaseerd werd zijn de volgende:

Waterbehoefte

20

m³/dag

Piekdebiet

4

m³/uur

NH4-gehalte

5 à 6

mg NH4/l

Streefdoel/norm

< 2

mg NH4/l

Aan de leveranciers werd niet alleen gevraagd welke de investeringskost is. Ook werd gevraagd naar de kosten voor onderhoud, werking (energie- en productverbruik) en andere indirecte kosten (bv. spoelwaterverbruik). De vaste (investerings-) kost wordt afgeschreven op 10 jaar. Er wordt rekening gehouden met een intrestderving van 5%.

Waterbehoefte

20

m³/dag

Investeringskost/m³

0,223

€/m³

Intrestderving (5%)

0,0111

€/m³

Werkingskost

0,0716

€/m³

Onderhoudskost

0,01

€/m³

Extra kost

0,00

€/m³

RICHTPRIJS

0,31

€/m³